วัตถุประสงค์

OBJECTIVE

เพื่อเพิ่มภูมิความรู้สมาชิกให้เท่าทันเทคโนโลยี

Increase knowledge of members to keep up with technology.

VISION

PROJECTS

สร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อคนไทย

0
โปรเจค
0 k
สมาชิก
DIGITAL VACCINE

สร้างความตระหนักถึงภัยของสื่อสังคมดิจิทัล และกระตุ้นให้เกิดการใช้วิจารณญาณในการใช้สื่อสังคมดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน

STAR TECH

สร้างบุคลากรที่จะมาเป็นผู้นำทางความคิด (Key Opinion Leader) ให้กับอุตสาหกรรมดิจิทัล และเทคโนโลยีในด้านต่างๆ

SOUNDS OF EARTH

กิจกรรมดนตรีรูปแบบใหม่ที่นำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อตอบโจทย์แนวคิด กิจกรรมพิเศษสำหรับคนที่รักในเสียงดนตรีและเสียงธรรมชาติ

D-DELIVERY

กิจกรรมจิตอาสาที่ช่วยเหลือสังคม เป็นการเปิดประสบการณ์ที่นอกจากจะได้ความรู้ ความสนุก และน่าตื่นเต้น ยังเป็นกระตุ้นให้ผู้คนตระหนักถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

TECH KNOW NOW

Keep IT Fun “เราต้องการให้เรื่องของเทคโนโลยีกลับมาสนุกอีกครั้ง” คือ การก้าวเดินอย่างต่อเนื่องของการนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร การอัพเดท และเรื่องราวต่างๆ ของวงการเทคโนโลยีทั่วโลก

Online Learning

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆ ของชุมชนออนไลน์ มีความร่วมมือกับนักวิชาการ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ในศตวรรษที่ 21

Our porfolio

เริ่มต้นจากสิ่งๆใกล้ตัวเรา

เทคโนโลยี เพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

Save the World

Music for Environment

Share Knowledge

to the public

for Community

Learning by Doing