วัตถุประสงค์

OBJECTIVE

เพื่อเพิ่มภูมิความรู้สมาชิกให้เท่าทันเทคโนโลยี

Increase knowledge of members to keep up with technology.

VISION

PROJECTS

สร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อคนไทย

0
โปรเจค
0 k
สมาชิก
TECH KNOW NOW

Keep IT Fun “เราต้องการให้เรื่องของเทคโนโลยีกลับมาสนุกอีกครั้ง” คือ การก้าวเดินอย่างต่อเนื่องของการนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร การอัพเดท และเรื่องราวต่างๆ ของวงการเทคโนโลยีทั่วโลก

DIGITAL VACCINE

สร้างความตระหนักถึงภัยของสื่อสังคมดิจิทัล และกระตุ้นให้เกิดการใช้วิจารณญาณในการใช้สื่อสังคมดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน

DIGITAL DETECTIVE

โครงการที่จะเสริมสร้างวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี ให้รู้เท่าทันการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์และการป้องกันภัยทางไซเบอร์ Digital Detective

STAR TECH

ความฉลาดทางดิจิทัล การเสริมสร้างทักษะการใช้สื่อ และการเข้าสังคมในโลกออนไลน์ เพื่อให้เด็กๆ มีความสามารถอยู่ในโลกดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย 

SOUNDS OF EARTH

กิจกรรมดนตรีรูปแบบใหม่ที่นำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อตอบโจทย์แนวคิด กิจกรรมพิเศษสำหรับคนที่รักในเสียงดนตรีและเสียงธรรมชาติ

Our porfolio

เริ่มต้นจากสิ่งๆใกล้ตัวเรา

เทคโนโลยี เพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

Save the World

Music for Environment

Share Knowledge

to the public

Learning by Doing

for Community