MicrosoftTeams-image (357)

Digital ESG คืออะไร?

ESG เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งย่อมาจาก Environment, Social, และ Governance ปัจจุบัน ESG ได้รับความนิยมจากนักลงทุนทั่วโลกในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นแนวคิดที่นักลงทุนใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน โดยจะให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจ ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแล

Digital ESG ภายใต้ D-Tech

Digital ESG หรือในที่นี่เรียกว่า D-ESG จะเป็นการนำหลักการ ESG มาใช้ในบริบทของเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างความยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการจัดการองค์กรผ่านการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล

ซึ่งนำกรอบของ DESG มาเป็นพันธกิจในการทำงาน โดยยึดหลัก 3S

 1. Sustainable Journey สร้างเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ 
 2. Sustainable Activities สร้างกิจกรรมที่ยั่งยืนด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วย
 3. Sustainable Literacy  สร้างทักษะความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนคือการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงภาวะที่กำลังส่งผลกระทบถึงโลกใบนี้ ซึ่งสามารถถ่ายทอดผ่านระบบการเรียนรู้ Learning Management System โดยยึดหลักการจาก DQ, SDGs Goals  เพื่อให้เกิดเป็นมาตรฐาน DV Badge ออกมาเป็น 4 หัวข้อการเรียนรู้ได้แก่ 
 • 1. Digital Pathway to Clean Energy Solutions การใช้ดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าใจถึงการเลือกใช้พลังงานสะอาด
 • 2. Creating Inclusive Communities through Smart Cities การใช้ดิจิทัลเพื่อส่วนร่วมในสร้างสังคมและเมืองที่ยั่งยืน
 • 3. Innovations and Technologies for Ocean Conservation รู้ถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
 • 4. Innovations and Technologies for Forest and Land Ecosystem Conservation รู้ถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการอนุรักษ์ระบบนิเวศบนพื้นดิน

         ส่งผลให้เกิดเป็น พลเมืองดิจิทัลแห่งความยั่งยืน โดยเรามีความประสงค์ที่จะสร้างพลเมืองดิจิทัลเหล่านี้ให้ได้ 15,000 คน ภายในปี 2027 และพร้อมเปิดประตูสู่ Digital ESG ในระดับองค์กรต่อไป  

       ทั้ง 3 หลักการจะใช้กลไกกระบวนการวัด ลด และชดเชยคาร์บอนเครดิต จากทางเครือข่ายของเรา ซึ่งก็คือ สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ และการคำนวณ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ คาร์บอนเครดิต โดยอยู่ภายใต้การทำงานหลักของ Sounds of Earth โดยสมาคมเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้เท่าทันดิจิทัลและเทคโนโลยี ได้ร่วมกับ สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) ซึ่งจะเป็นการร่วมกันยกระดับ พัฒนา เครื่องมือและทรัพยากร รวมถึงขับเคลื่อน รณรงค์ และสร้างความตระหนักรู้ สนับสนุนการตลาดการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ด้วยสุนทรีย์นุรักษ์และการรู้เท่าทันดิจิทัลเทคโนโลยี ในการบูรณาการการจัดการ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Music Marketing ซึ่งทาง Sounds of Earth จะเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์ความรู้นี่ต่อไป

 

ทำไมต้อง ดิจิทัล-ESG?

คำถามชวนคิดสำหรับผู้นำระดับชาติและอุตสาหกรรมในเศรษฐกิจดิจิทัล

ลองนึกภาพโลกในปี 2030 โลกของเราจะเป็นอย่างไร?

หลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างรวดเร็ว เศรษฐกิจดิจิทัลมีสัดส่วนคิดเป็น 30% ของเศรษฐกิจโลกในปี 2022 คิดเป็นมูลค่า 30 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลนี้ได้เปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของโลกที่เราอาศัยอยู่ไปแล้ว

ด้วยการถือกำเนิดของ Metaverse ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ AI และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างรวดเร็วของบริษัทดั้งเดิมที่เคยดำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิม โลกกายภาพและโลกดิจิทัลกำลังเชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นมากขึ้น ในอนาคตอันใกล้ บริษัทส่วนใหญ่ (หรืออาจจะทั้งหมด) จะดำเนินงานในโลกแห่งความจริงที่ผสมผสานระหว่างโลกกายภาพและดิจิทัล (phygital world) และกลายเป็นผู้เล่นในเศรษฐกิจดิจิทัล

 

ความยั่งยืนในโลก Phygital หมายถึงอะไร?

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) รวมถึงเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ที่มีอยู่ในปัจจุบัน มุ่งเน้นไปที่ประเด็นความยั่งยืนของโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษ และขยะ

แต่ทุกวันนี้ เราได้ยินเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลมากมาย เช่น การฟิชชิ่ง, การล่วงละเมิดทางเพศเด็กทางออนไลน์, แชร์ลูกโซ่เงินดิจิทัล, การรั่วไหลข้อมูลลูกค้าจำนวนมาก ปัญหาเหล่านี้เปรียบเหมือนกับการเผชิญกับน้ำที่ไม่สะอาด ขยะพลาสติก และอากาศที่เป็นพิษ เพื่อความอยู่รอดของสังคมมนุษย์ เราจำเป็นต้องเผชิญหน้าไม่เพียงแต่กับปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลต่อมนุษย์และโลกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงปัจจัยทางดิจิทัลด้วย

นอกจากนี้ ความพยายามในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของบริษัทดั้งเดิมที่ไม่ใช่บริษัทไอซีที (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) มักล้มเหลวเนื่องจากขาดการรับรู้สถานการณ์ที่ครอบคลุมและศักยภาพที่จำกัดในการใช้ประโยชน์จากโอกาสทางดิจิทัล

การบรรลุเป้าหมาย SDGs ปี 2030 และเป้าหมาย ESG จะไร้ประโยชน์ หากเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาความยั่งยืนในโลกดิจิทัล

ดิจิทัล-ESG คือ ESG ที่ออกแบบมาสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล นั่นคือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโลก Phygital นี้

เอกสารฉบับนี้แนะนำแนวคิดใหม่ 3 ประการ ดังนี้

 1. Beyond-Sustainability: แนวคิดใหม่ของความยั่งยืนสำหรับโลก Phygital
 2. Cross Economy: รูปแบบเศรษฐกิจใหม่สำหรับ Beyond-Sustainability
 3. เกณฑ์ ดิจิทัล-ESG: ชุดเกณฑ์ ESG ที่ขยายออกไปสำหรับบริษัทและนักลงทุนเพื่อให้บรรลุ Beyond-Sustainability ในโลก Phygital ผ่าน Cross Economy
 1.  
 1.  

ดิจิทัล-ESG ไม่ได้แทนที่กรอบงาน ESG ที่มีอยู่ แต่ทำหน้าที่เป็นเลเยอร์เสริมที่ปรับกรอบงานให้เข้ากับโลกดิจิทัลและระบุการโต้ตอบกับโลกกายภาพ แนวคิดเหล่านี้จะช่วยให้คุณออกแบบกลยุทธ์ที่ครอบคลุมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายและเสริมสร้างศักยภาพด้านดิจิทัล เพื่อขยายโอกาส

Digital ESG ภายใต้ D-Tech

Digital ESG หรือในที่นี่เรียกว่า D-ESG จะเป็นการนำหลักการ ESG มาใช้ในบริบทของเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างความยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการจัดการองค์กรผ่านการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล

ซึ่งนำกรอบของ DESG มาเป็นพันธกิจในการทำงาน โดยยึดหลัก 3S
        1. Sustainable Journey สร้างเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ 
        2. Sustainable Activities สร้างกิจกรรมที่ยั่งยืนด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วย
        3. Sustainable Literacy  สร้างทักษะความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน
        คือการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงภาวะที่กำลังส่งผลกระทบถึงโลกใบนี้ ซึ่งสามารถถ่ายทอดผ่านระบบการเรียนรู้ Learning Management System โดยยึดหลักการจาก DQ, SDGs Goals  เพื่อให้เกิดเป็นมาตรฐาน DV Badge ออกมาเป็น 4 หัวข้อการเรียนรู้ได้แก่ 

        1.  Digital Pathway to Clean Energy Solutions การใช้ดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าใจถึงการเลือกใช้พลังงานสะอาด
        2. Creating Inclusive Communities through Smart Cities การใช้ดิจิทัลเพื่อส่วนร่วมในสร้างสังคมและเมืองที่ยั่งยืน
        3. Innovations and Technologies for Ocean Conservation รู้ถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
        4. Innovations and Technologies for Forest and Land Ecosystem Conservation รู้ถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการอนุรักษ์ระบบนิเวศบนพื้นดิน

        ส่งผลให้เกิดเป็น พลเมืองดิจิทัลแห่งความยั่งยืน โดยเรามีความประสงค์ที่จะสร้างพลเมืองดิจิทัลเหล่านี้ให้ได้ 15,000 คน ภายในปี 2027 และพร้อมเปิดประตูสู่ Digital ESG ในระดับองค์กรต่อไป

        ทั้ง 3 หลักการจะใช้กลไกกระบวนการวัด ลด และชดเชยคาร์บอนเครดิต จากทางเครือข่ายของเรา ซึ่งก็คือ สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ และการคำนวณ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ คาร์บอนเครดิต โดยอยู่ภายใต้การทำงานหลักของ Sounds of Earth โดยสมาคมเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้เท่าทันดิจิทัลและเทคโนโลยี ได้ร่วมกับ สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) ซึ่งจะเป็นการร่วมกันยกระดับ พัฒนา เครื่องมือและทรัพยากร รวมถึงขับเคลื่อน รณรงค์ และสร้างความตระหนักรู้ สนับสนุนการตลาดการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ด้วยสุนทรีย์นุรักษ์และการรู้เท่าทันดิจิทัลเทคโนโลยี ในการบูรณาการการจัดการ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Music Marketing ซึ่งทาง Sounds of Earth จะเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์ความรู้นี่ต่อไป

กรอบการทำงาน ดิจิทัล-ESG

กรอบการทำงาน ดิจิทัล-ESG (DESG) ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล โดยอาศัยแนวคิดเศรษฐกิจข้ามระบบ (Cross Economy) กรอบการทำงานนี้มุ่งมอบเกณฑ์ที่ชุมชธุรกิจและการลงทุนควรพิจารณาเพื่อยกระดับความยั่งยืน (Beyond-Sustainability) ในโลก Phygital ดิจิทัล-ESG ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อแทนที่กรอบการทำงาน ESG ที่มีอยู่ แต่ทำหน้าที่เป็นเสมือนเลเยอร์เสริม แม้ว่ากรอบการทำงานและมาตรฐาน ESG ที่ใช้กันทั่วไป เช่น Sustainability Accounting Standards Board (SASB), Global Reporting Initiative (GRI) และ Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) จะผลักดันวาระด้านสิ่งแวดล้อม แต่ก็ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ดังนี้

โดยทั่วไป แนวทางของกรอบงานเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่ความเสี่ยงเป็นหลัก และลดทอนโอกาสที่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อาจสร้างขึ้นได้
แนวทางของกรอบงานเหล่านี้ตามมิติสังคมและการกำกับดูแล (Social and Governance) อาจไม่สามารถนำไปใช้ได้ทั่วโลก เนื่องจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค
แนวทางของกรอบงานเหล่านี้เกี่ยวกับการเปิดเผยความเสี่ยงทางสังคมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างรวดเร็วของโลกยังคงไม่เพียงพอ

ดิจิทัล-ESG มุ่งเน้นการชดเชยจุดด้อยของ ESG โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล โดยมุ่งเน้นไปที่มิติสังคม (S) และการกำกับดูแล (G) มากขึ้น
โอกาสทางดิจิทัล ผ่านเทคโนโลยีข้ามมิติ เพื่อยกระดับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (E) เนื่องจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลและเทคโนโลยีล้วนเป็นสากล การเสริมสร้างมิติ S และ G ด้วยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับกรอบการทำงาน ESG ที่มีอยู่ ด้วยมาตรฐานที่เป็นกลางทางวัฒนธรรม น้อยข้อโต้แย้ง และชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับภาคธุรกิจ

แปดเกณฑ์ ดิจิทัล-ESG สำหรับ Beyond-Sustainability

สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ดิจิทัล อินเทลลิเจนซ์ (DQ) ของสถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE) (IEEE 3527.1 ™) ครอบคลุม 8 ด้านความฉลาดทางดิจิทัล (DQ) และหลักการทางศีลธรรมตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ค.ศ. 1948 (UN Universal Declaration of Human Rights, 1948) กรอบการทำงาน ดิจิทัล-ESG ได้ระบุเกณฑ์ทั้งแปดข้อต่อไปนี้ที่บริษัทสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายความยั่งยืน (Beyond-Sustainability)

หมายเหตุ เอกสารต้นฉบับไม่ได้ระบุรายละเอียดของแปดเกณฑ์ ดิจิทัล-ESG ไว้ ดังนั้นข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์ทั้งแปดข้อสามารถอ้างอิงได้จากเว็บไซต์ของสถาบัน DQ สถาบัน DQ

รายละเอียดของแปดเกณฑ์ ดิจิทัล-ESG แต่ละเกณฑ์ยังสอดคล้องกับหนึ่งในสามองค์ประกอบของ ดิจิทัล-ESG ดังนี้

 • Digital-E (ดิจิทัล-สิ่งแวดล้อม): หมายถึง ผลกระทบของบริษัทที่มีต่อประเด็นความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัลของบริษัท
 • Digital-S (ดิจิทัล-สังคม): หมายถึง ผลกระทบต่อบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสังคม โดยพิจารณาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัลของบริษัท
 • Digital-G (ดิจิทัล-บรรษัทภิบาล): ประกอบด้วยชุดหลักการที่กำหนดสิทธิ หน้าที่ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการกำกับดูแลกิจกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัลของบริษัท

หมายเหตุ  เอกสารต้นฉบับไม่ได้ระบุรายละเอียดของแปดเกณฑ์ ดิจิทัล-ESG ไว้ ดังนั้นข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์ทั้งแปดข้อสามารถอ้างอิงได้จากเว็บไซต์ของสถาบัน DQ สถาบัน DQ