Digital Vaccine

Digital Vaccine

โครงการ Digital Vaccine

โครงการ Digital Vaccine “เช็กภูมิคุ้มกันโรคทางดิจิทัล” จึงเปรียบเสมือนวัคซีนป้องกันให้รู้เท่าทันภัยจากโลกดิจิทัล ผ่านการสื่อสารในหลายรูปแบบโดยการสร้างการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทำให้ตระหนักถึงโลกดิจิทัลที่เราอาศัยอยู่ เรียนรู้ผลกระทบของสังคมในปัจจุบัน ที่จะสร้างประชากรในประเทศไทยให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์ 

Digital Vaccine is a project that will bring awareness to the dangers of the digital world through various digital communications that will educate us about technology and raise awareness of our digital world. Learn about today’s society’s impacts and prepare Thailand to enter the digital society fully.

5D1_0239
ดิจิทัลวัคซีน

เช็กภูมิคุ้มกันโรคทางดิจิทัล” เพื่อสร้างความตระหนักถึงภัยของสื่อสังคมดิจิทัล และกระตุ้นให้เกิดการใช้วิจารณญาณในการใช้สื่อสังคมดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน

5D1_1009
สร้างสังคมออนไลน์ให้น่าอยู่

สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังภัย และรู้เท่าทันสื่อ

_702
อัพสกิลความรู้

สมาชิกสามารถเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ และเรียนออนไลน์ฟรี เพื่ออัพเดทความรู้ใหม่ๆ