ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมการประกาศรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งในปีนี้ทางสมาคมได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านสื่อและการสื่อสาร (Media & Communication) (Media Innovation and Communication) ด้วยโครงการพัฒนาอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยไซเบอร์ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผลงานที่มีการสร้าง เนื้อหา และรูปแบบการสื่อสารใหม่ โดยผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสื่อสาร จากทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA

ซึ่งรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ถือเป็นรางวัลทรงเกียรติสูงสุดในแวดวงนวัตกรรมของประเทศไทย ที่ริเริ่มจัดประกวดโดยสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่คนไทยที่ริเริ่ม สร้างสรรคผลงานที่มีความเป็นนวัตกรรมที่มีความโดดเด่น และเกิดคุณค่า ที่ชัดเจนต่อประเทศในหลากหลายด้านซึ่งจะสร้างให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมขึ้นในทุก ภาคส่วนของสังคมไทย สร้างให้เกิดความภาคภูมิใจ ในศักยภาพนวัตกรรมจากฝีมือคนไทย และสร้างให้เกิดภาพลักษณ์สู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรมผ่านการสื่อสารให้เกิดการรับรู้ผลงาน นวัตกรรมของประเทศไทยในวงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดยผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เป็นกลไกที่ใช้ได้จริงมีองค์ประกอบเป็น
DDD – D Tech คือเครือข่ายของสมาคม, DV (Digital Vaccine) คือ เนื้อหาและกลไก และ DD (Digital Detective) พลเมืองดิจิทัลคุณภาพร่วมสร้างภูมิคุ้มกันในโลกไซเบอร์ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ประกอบด้วยเจตนาที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงทางเลือกสู่การผลิตและรับสื่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่ากับส่วนรวมด้วยเทคโนโลยี และเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์เจตนาสมาชิกของสมาคมใน 3E
– Education (การศึกษา) โดยมุ่งเน้นสร้างเครือข่ายความรู้ให้กับสถาบันการศึกษา
– Environment (สิ่งแวดล้อม) สร้างสื่อและกิจกรรมใหม่ เพื่อการประชาสัมพันธ์
– Economy (เศรษฐกิจ) เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้

การได้เข้าไปมีส่วนร่วมในงานนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของสมาคม ทีมงาน และขาดไม่ได้เลยคือสมาชิกทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมสำคัญในการทำให้ได้รับรางวัลนี้มาเลยครับ

#Dtech #DigitalVaccine #NIA #NIAaward2022 #NIAaward #รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ #วันนวัตกรรมแห่งชาติ