MicrosoftTeams-image (357)

Our Future Together : อนาคตเราคือของเรา เดินทางได้ด้วยกัน

Join The Tech / Knowledge Train  : ขบวนรถไฟสู่ความรู้ 

  Read Here อ่านก่อน

          ปี 2024 เราได้ตั้งทิศทางต่อยอดมาจากความมุ่งมั่นที่ผ่านมา ด้วยความตั้งใจให้สมาชิกและเครือข่ายได้รับประโยชน์และยังมีส่วนร่วมในการสานความมุ่งมั่น ( Commitment ) นั่นคือการนำเสนอความรู้ทางด้าน ดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้าง สังคม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อม ( 3 E+ ) 

 โดยผ่านโครงการและสื่อของสมาคม

           D Digital Compass คือเข็มทิศดังกล่าว ซึ่งจะใช้ในการกำหนดทิศทางและจุดหมาย ที่จะนำพาสมาชิกของเรา ในหลากวุฒิภาวะขึ้นขบวนรถไฟ ( Tech Knowledge Train ) มุ่งไปสู่อนาคตด้วยกัน ด้วยปณิทานว่า

          เราจะร่วมกันสร้าง พลเมืองดิจิทัลไทย ให้ได้ 50,000 อย่างเท่าเทียมทั่วประเทศ ภายในปี 2027

 

 Meet You at The Station สถานีใกล้บ้านคุณ
           สถานีที่จะนำพาเราไปสู่จุดหมายไม่ได้เป็นแค่จินตนาการอีกต่อไป ถึงแม้ว่าปริมาณสถานีจะมีจุดให้เราขึ้น Knowledge Train ( รถไฟแห่งความรู้ ) มีไม่มากนัก แต่ด้วยนวัตกรรมและแพลตฟอร์ม DV ( Digital Vaccine ) ที่ได้รับความไว้วางใจจาก “ผู้สร้าง หรือ Station Creator” อย่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส สำนัก 11) ทำให้รถไฟสายนี้ ( DV Line ) พร้อมที่จะให้บริการโดยที่ผู้โดยสาร(สมาชิก) กว่า 1,500 จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับบัตรขึ้นขบวนเพื่อเริ่มทำการประเมิน ( DV Digital Citizenship Assessments ) 

และจะสามารถเลือก  Micro Credential ( DV Badge ) DV Powered by DQ Micro Credentials ( Digital Badge) เมื่อเดินทางถึงที่หมาย จากการเดินทางบน 8 ความฉลาด 32 ความสามารถด้านดิจิทัล บนมาตรฐานสากล จากทางสมาคม D Tech และ DQ Institute

Have Your Own Station สร้างสถานีกับเรา

       ทำไมจึงต้องต้องมีการสร้างสถานี เป็นของตนเอง

        การสร้างสถานีคือการสร้างโอกาส ในขณะที่เป็นความรับผิดชอบที่เกิดภายใน Digital Economy ซึ่งเรามองว่านี่เป็นบทบาทของผู้ที่อยู่ภายในระบบนิเวศไปด้วยกัน ( ลง รายละเอียด ตามใน Pyramid )

        แต่เพราะเราเข้าใจและเห็นปัญหาภายใต้ความตั้งใจของหน่วยงานบริษัท และ โรงเรียน ซึ่งก็จะมีข้อจำกัด และไม่สามารถพิจารณาทิศทางได้อย่างมีมาตรฐานได้ องค์ประกอบทั้งหมดที่จะทำให้ได้มาซึ่งการสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งและมีทิศทางที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การสร้าง “สถานี” หรือ ” โครงการ” สามารถกำหนดเป้าหมาย ทั้งความยั่งยืน ด้วยการวัดผลงานด้วยปริมาณและคุณภาพ ได้ในเวลาเดียวกัน ( DV DashBoard )

*ติดต่อเรา หากต้องการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสถานีที่กำลังดำเนินการอยู่ ร่วมกับ สสส และหน่วยงานอื่นในอนาคต หรือ หากต้องการมีโครงการสถานี ของ มหาวิทยาลัย โรงเรียน หรือ สถานที่การทำงานของตนเอง

       Existing Project Stations 
        เฉกเช่นเดียวกันทาง สสส ทีได้ร่วมลงทุนในการให้เราสร้างสถานี ( โครงการ Project ) ตามวัตถุประสงค์ของ ( สำนัก 11 ) เพื่อวัตถุประสงค์ไปสู่ความเข้าใจในการสร้างและเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ สื่อสุขภาวะ

Build Your Train สร้างขบวนรถไฟของคุณเอง

      ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ประชาชนกำลังได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด ทั้งระดับรากหญ้า โรงเรียน สถาบันครอบครัว ที่ทำงาน เพราะการไม่เท่าทันและการถูกโจมตี ( Attacked ) ส่งผลกระทบทุกด้าน กับประชาชนที่ควรได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมในการเข้าสู่ขบวนการเรียนรู้และป้องกันตัว   ทางสมาคมมีความสามารถแต่ยังขาดผู้มีอุปการะ สนับสนุนการสร้างปริมาณขบวนรถแห่งความรู้ ทั้งเนื้อหาและกิจกรรมให้กับสมาชิกทั่วไป และ ผู้ที่ต้องการมีโอกาสในการได้เป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ เนื่องจากโครงการ ( สถานีโครงการ ) และ จำนวนเนื้อหาความรู้ ( โบกี้รถไฟ ) ยังมีไม่เพียงพอและยังมีความฉลาดทางด้านดิจิทัล สำหรับประชาชนในอีกหลากวุฒิภาวะ ซึ่งทางเราหวังจะได้รับท่านมาเป็นผู้ให้โอกาส ( มอบบัตรการประเมิน ) พร้อมการเป็น ผู้สร้าง ( Creator ) ที่ตรงกับพันธกิจ หรือ งานของท่าน ใน Digital Economy ) บนหมุดหมาย Digital Compass ที่ท่านมีความประสงค์ ติดต่อเราได้