MicrosoftTeams-image (357)

UN ปักธง “ไม่ควร ใช้สมาร์ทโฟน ในห้องเรียน”

ทางองค์การสหประชาชาติ  (United Nations หรือ UN ) เริ่มปกธงแล้วว่า ไม่ควร ใช้สมาร์ทโฟน ในห้องเรียน โดยการใช้เทคโนโลยีให้เป็นสมดุลคือการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์และความสามารถที่เหมาะสม โดยไม่เป็นฝั่งใดฝั่งหนึ่งเกินไป องค์การสหประชาชาติ เผยว่า ควรมีการห้าม ใช้สมาร์ทโฟน ในโรงเรียนเพื่อไม่ให้การเรียนหยุดชะงัก สร้างการเรียนรู้เพิ่มเติม และช่วยปกป้องเด็ก ๆ จากการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตระหว่างเรียน เรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับ Digital Intelligence (DQ) >> https://dtech.or.th/dq ทางฝั่งองค์กยูเนสโก (UNESCO) หน่วยงานด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมของสหประชาชาติ กล่าวว่า มีหลักฐานว่าการ ใช้สมาร์ทโฟน มากเกินไปเชื่อมโยงกับประสิทธิภาพการศึกษาที่ลดลง นั้นอยู่ในหัวข้อของ Balance use of technology จาก Digital Intelligence  นอกจากนี้และการใช้เวลาบนหน้าจอนานๆ จะส่งผลเสียต่อความมั่นคงทางอารมณ์ของเด็ก ระยะเวลาการแอบใช้สมาร์ทโฟนในชั้นเรียนโดยมีวัตถุประสงค์อื่นที่ ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียน มีความสัมพันธ์กับผลการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยนักเรียนนักศึกษาที่มีระยะเวลาการแอบใช้สมาร์ทโฟนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของคาบเรียนมีผลการเรียนในระดับสูง มากกว่านักศึกษาที่มีระยะเวลาการแอบใช้สมาร์ทโฟนครึ่งหนึ่งหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของคาบเรียน เนื่องจากการใช้สมาร์ทโฟนในชั้นเรียนโดยมีวัตถุประสงค์อื่น เช่น การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ […]