สมาคม DTech เดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันยุคดิจิทัล ไปอีกก้าวให้เยาวชนไทย 😎
ผมได้มีโอกาสเข้าพบ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เเละนโยบาย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันยุคดิจิทัลสู่เยาวชนไทย พร้อมขับเคลื่อนผ่านคณะอนุกรรมการ กรอ. CODING แห่งชาติ โดยสมาคมเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ เท่าทัน ดิจิทัลเทคโนโลยี (D-Tech) นำเสนอเข้ามาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายสร้างภูมิคุ้มกันในยุคดิจิทัล แก่เยาวชนโดยผ่านรูปแบบต่าง ๆ สำหรับ Digital literacy ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งทักษะดังกล่าวครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ อาทิ การใช้ (Use)/ เข้าใจ (Understand)/ การสร้าง (create) /เข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ